Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING 

De website www.webshop.alfashirt.com (hierna: de "Website") wordt aangeboden door: 

Alfa Shirt

Siemenslaan 7

8020, Oostkamp.

België

Ondernemingsnummer (BTW-BE):0449.734.758

 

E-mail : info@alfashirt.com

Telefoon : 050 318 118 118 

 

Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je vragen hebt over privacy. Wij beloven u snel antwoord te geven!

Waarom deze privacyverklaring?

Elke persoon (hierna de "Gebruiker") die de Website bezoekt of gebruikt, geeft een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens vrij. De persoonlijke gegevens zijn informatie die het mogelijk maakt *De bedrijfsnaam* in te voegen* om u te identificeren als een natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te leggen tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon.  

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de GDPR en eventuele vervangende wetgeving, of een soortgelijke regeling onder enige toepasselijke wetgeving, en eventuele reglementaire vereisten of gedragscodes met betrekking tot het gebruik, de opslag of de overdracht van persoonsgegevens. Elke verwijzing in deze Privacyverklaring naar het 'GDPR' is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene verordening inzake gegevensbescherming).

Door middel van dit Privacybeleid wordt elke gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die hij of zij met zijn of haar persoonlijke gegevens kan uitvoeren. *De bedrijfsnaam* kan worden ingevoegd met zijn of haar persoonsgegevens. Alfa Shirt behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Elke belangrijke wijziging zal duidelijk aan de Gebruiker worden meegedeeld. Wij raden u aan dit document regelmatig te raadplegen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Verantwoordelijke
Alfa Shirt is verantwoordelijk voor de verwerking en beslist alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsmede de doeleinden en de technische en organisatorische middelen met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verwerker(s)
Alfa Shirt is vrij om te vertrouwen op dataverwerkers. Een verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonsgegevens op verzoek en in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verwerkt. De verwerker is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De verwerker handelt altijd in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Alfa Shirt vertrouwt op de volgende categorieën "verwerkers": 

 • Bedrijven die wij voor marketingdoeleinden hebben ingeschakeld;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Ondernemingen die wij voor administratieve doeleinden hebben ingeschakeld;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor statistische doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

 

Op welke wettelijke gronden worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met het GDPR verwerken wij persoonsgegevens op de volgende wettelijke gronden:

Op basis van de uitvoering van de met u overeengekomenovereenkomst of de uitvoering van precontractuele stappen die op uw verzoek worden ondernomen; of

 • Op basis van de naleving van de wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturering;
 • Op basis van onze legitieme belangstelling voor het verzenden van informatie en nieuwsbrieven aan onze klanten;
 • Op basis van uw toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Alfa Shirt verbindt er zich toe om alleen adequate, relevante en beperkte gegevens te verzamelen en te verwerken voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden door Alfa Shirt verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
  Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).

Deze gegevens worden verzameld op het moment van uw registratie op de Website en wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Andere persoonlijke gegevens kunnen later worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de levering van Alfa Shirt-diensten. De hoeveelheid verzamelde persoonlijke gegevens is afhankelijk van uw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

Wij gebruiken ook cookies om de Gebruiker te herkennen en om de Gebruiker een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld taalkeuze of een winkelwagentje) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. 

Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

Alfa Shirt verzamelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend om elke gebruiker van onze Website en de aangeboden diensten een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Het verzamelen van persoonlijke gegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze online diensten. Alfa Shirt behoudt zich het recht voor om bepaalde handelingen op te schorten of te annuleren indien persoonlijke gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor het goed functioneren van de Website en het verlenen van de bijbehorende diensten. Alfa Shirt verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturering, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en verzending van nieuwsbrieven.
 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame als u daar uitdrukkelijkmee heeft ingestemd. In dat geval staat het u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken. 

Bijeen bezoek aan de website van Alfa Shirt worden sommige gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke locatie van de raadpleging, uur en dag van de raadpleging en de pagina's die worden geraadpleegd. Wanneer u de Website bezoekt, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze gegevensverzameling voor statistische doeleinden. 

De Gebruiker verstrekt de persoonsgegevens aan Alfa Shirt zelf en behoudt daarom een zekere mate van controle. Wanneer bepaalde gegevens onvolledig of kennelijk onjuist zijn, heeft Alfa Shirt het recht om bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of definitief op te schorten.

Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik binnen Alfa Shirt bvba verwerkt. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derden, behalve indien u ons uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om het nagestreefde doel te bereiken. Ze zullen uit onze database worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden of indien u op geldige wijze gebruik maakt van uw recht op het wissen van uw gegevens.

Wat zijn mijn rechten?
Garantie voor een legitieme en veilige verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt voor de in punt 5 genoemde legitieme doeleinden. Ze worden op een passende, relevante en niet-buitensporige wijze verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken.

Recht op toegang
Als u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U heeft dus het recht om te weten wat het doel van de verwerking is, om welke categorieën gegevens het gaat, aan welke categorieën van ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen en welke rechten u op uw gegevens kunt uitoefenen.

Recht op correctie van uw persoonsgegevens
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn "gebruikersgebied", maar u kunt ons ook schriftelijk verzoeken om de nodige wijzigingen aan te brengen.

Recht om te wissen (of "recht om te worden vergeten") 
U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen onder de volgende voorwaarden:

Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de beoogde doeleinden;

 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere wettelijke grond voor verwerking;
 • U heeft op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht van verzet;
 • Uw gegevens zijn illegaal verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Het wissen van gegevens heeft vooral betrekking op de zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens nog tijdelijk worden opgeslagen.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, in het bijzonder in geval van betwisting over de juistheid van de gegevens, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die Alfa Shirt nodig heeft om na te gaan of u uw recht op verwijdering op geldige wijze kunt uitoefenen.

Recht van verzet
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. Alfa Shirt zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij Alfa Shirt kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die voorrang hebben op uw recht van verzet.

Recht op gegevensportabiliteit
U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat hebt verstrekt, te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens aan een andere aanbieder worden doorgegeven, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht om uw toestemming in te trekken
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een schriftelijke aanvraag en een identiteitsbewijs per aangetekende brief te sturen naar *Insert bedrijfsnaam*, Nationalestraat 20, 2000 Antwerpen, België of per email naar info@alfashirt.com.  Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van de aanvraag reageren.

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Alfa Shirt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).